PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

  1. PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo hojo peš, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, šola organizira glede na potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Učenci, ki ne koristijo javnega prevoza, prihajajo v šolo ob 7.45, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki (pod pergolo) na primerni medsebojni razdalji.

  1. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED
  • O učilnici, v kateri bodo učenci imeli v tem času pouk boste seznanjeni prvi dan vrnitve v šolo, predvideni razpoložljivi sedeži bodo imensko označeni;
  • Pravila ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne posojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju WC-ja, glede malice …) bodo učencem razložili razredniki.
  • Navodila za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 ) in vsebine infografik na to temo (npr. umivanje rok, higiena kašlja …) se nahajajo v prostorih šole, učencem jih bodo razložili razredniki.
  • Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
  • Devetošolci v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Razredničarka bo učence seznanila s pravilno namestitvijo mask ter rokovanjem z njimi.

Učence v šolo usmerja delavka preko programa javnih del in/ali dežurni učitelj. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 - metrsko medosebno razdaljo. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene (1,5 do 2-metrske) medosebne razdalje.

V času prihodov v šolo in odhodov  iz šole je  pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba zaposlena preko programa javnih del ter dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji ter ostali strokovni delavci šole.

ZAPUŠČANJE ŠOLSKIH PROSTOROV

Po končanem pouku oz. podaljšanem bivanju učence prevzamejo starši pred vhodom v šolo. Učenci 9. razredov zapustijo po pouku šolski prostor takoj oz. počakajo na šolski avtobus v dogovorjenem prostoru.

GARDEROBA

Garderobe za učence so pripravljene tako, da učenci med seboj ohranjajo 1,5 do 2-metrsko, medosebno razdaljo. O lokaciji garderob za posamezne razrede, učence seznani razrednik ali delavka preko programa javnih del.

 

UČILNICA

Učenci bodo o učilnici, kjer bo potekal pouk do konca šolskega leta, obveščeni preko oglasne deske oziroma jih bo usmerila delavka preko programa javnih del in razredničarka.

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkoholom).

V vsaki učilnici so:

  • razkužilo za roke,
  • dezinfekcijsko sredstvo,
  • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki je  opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. Pouk bo potekal v primerno velikih učilnicah, ki ves čas omogočajo doseganje zadostne medosebne razdalje (1,5 do 2 metra).

Vsakemu razredu oziroma učni skupini je za čas trajanja epidemije COVID-19 dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja. Tekom epidemije COVID-19 bo učencem dodeljeni sedežni red.

Pouk v računalniški učilnici in laboratoriju se ne izvaja. Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učitelj je ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja.

Del pouka za učence I. VIZ obdobja se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

V času prihodov v šolo in odhodov iz šole je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (delavka preko programa javnih del ) ter dežurni učitelj, ki skrbita, da se ukrepi izvajajo.

SANITARIJE

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev glede na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Razredniki učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.

NAČRT UMIVANJA ROK

Načrt umivanja rok bo izobešen v vseh učilnicah, sanitarijah, pred vhodom v šolo, v zbornici šole ter na oglasnih deskah po šoli. Razredniki in učitelji bodo učence seznanili s pravilnim potekom umivanja rok.

Infografika se nahaja v prilogi.