DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Od staršev pričakujemo:
- da sodelujete in se zanimate za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključujete v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;
- da uredite vse formalnosti v zvezi s postopkom sprejema otroka v vrtec in jamčite za resničnost podatkov;
- opozorite na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje;
- vzgojiteljice  sproti obveščate o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
- zagotavljate spremstvo otroka ob prihodu in odhodu iz vrtca;
- skrbite za zdravje otrok; v vrtec ne pripeljete bolnega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ogroža sebe in druge.
- da preberete vam namenjena obvestila na oglasnih deskah;
- da upoštevate meje vašega soodločanja in ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca;
- da sprejemate strokovne usmeritve vrtca;
- da spoštujete sprejete dogovore ( na roditeljskih sestankih, individualnih pogovorih,svetu staršev,    svetu zavoda) in naš poslovni čas.

Obveznosti do vrtca:
Vloga za znižano plačilo vrtca
Starši  otrok novincev vložite vlogo za  znižano plačilo vrtca ( obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)  na pristojnem centru za socialno delo najmanj en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

Zdravniško potrdilo za otroke novince
- Pred prvo vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled pri izbranem pediatru. Potrdilo zdravnika predložite pedagoginji  ali  vzgojiteljici ob prihodu otroka v oddelek. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.